Uyaraqhiurviknut Auladjutikhanut Angirutit

Naqilugit nunalaat algaknikkut auladjutit angigutit ilaliutiyumayatit iliugahamut. Tamaita naqihimayut algaknikkut auladjutit angigutit attautimuqniaqtut atauhiqmun tutquqvikmun.


Qikiqtaaluk (Baffin)

  • Kivalliq

  • Kitikmiut

  • 0 tutquqhimayut piyumayait